Filozofia ZROb

Filozofia Zrównoważonego Rozwoju Osobistego:

Jeśli w całym bogatym dziedzictwie myśli filozoficznej istnieje jakakolwiek uniwersalna myśl przewodnia, łącząca dorobek różnych nurtów myślowych, religijnych i kulturowych to jest nią idea równoważenia przeciwieństw. Znaleźć ją możemy w filozofii presokratejskiej – u Heraklita czy Pitagorasa, w niemal całej filozofii antycznej, w mistycznych nurtach filozofii chrześcijańskiej, niemieckim idealizmie czy w myśli wschodu: buddyzmie i taoizmie. Na gruncie psychologii wagę integrowania przeciwieństw podkreślał zarówno C.G. Jung, jak i inne nurty, takie jak psychologia gestalt, psychologia procesu czy psychologia transpersonalna.

To, co łączy wszystkie te podejścia, to przekonanie, że sztuka mądrego i szczęśliwego życia polega na kroczeniu środkową ścieżką, stanowiącą cienką granicę równowagi między sprzecznościami. Zadaniem człowieka na tej drodze jest poznawanie samego siebie i rozciąganie swojej świadomości tak, by była zdolna do integrowania przeciwieństw i tworzenie w sobie przestrzeni wystarczającej, by je pomieścić. Poznawanie siebie może się bowiem dokonywać wyłącznie poprzez integrację pozornie oddzielonych od siebie biegunów. Proces taki odbywa się poprzez stawianie głębokich pytań o charakterze egzystencjalnym: Kim jestem? Jak żyć? Czym jest i co oznacza śmierć? Jak być szczęśliwym?

Warsztaty Zrównoważonego Rozwoju Osobistego nawiązują i czerpią z tych tradycji. Ich intencją jest stworzenie przestrzeni do wspólnego odkrywania i integrowania przeciwieństw, składających się na nasze życie. Sama nazwa projektu zakłada, iż rzeczywisty, głęboki proces rozwoju – tak w sferze życia osobistego, jak zawodowego – może się odbywać wówczas, gdy będziemy dbać o równowagę w różnych jego sferach.

Metody:

Warsztaty prowadzone są w małej grupie. Będziemy pracować w oparciu o aktywne metody, odwołując się przede wszystkim do naszych własnych doświadczeń. Choć warsztaty podejmują tematykę filozoficzną i będzie również okazja do spojrzenia na konkretny problem z perspektywy filozoficznej, dominować będzie aspekt praktyczny. Jeśli więc, na przykład, będziemy zajmować się tematem wolności, to będzie to okazja do sprawdzenia kiedy w moim życiu jestem wolna/wolny, co mnie zniewala i co mogę z tym zrobić. Pytanie o integrowanie przeciwieństw nie jest więc teoretycznym pytaniem, ale zaproszeniem zmian do własnego życia.

  • Będziemy pracować w parach, indywidualnie i w grupie;

  • Będziemy rozmawiać, rysować, pisać;

  • Będziemy korzystać z wizualizacji i medytacji;

  • Sięgniemy również do tekstów filozoficznych czy do poezji.

Płyń, płyń z nurtem płyń – życie to tylko sen

Szkoła podstawowa nr 29

Płyń, płyń z nurtem płyń - życie to tylko sen

Światło Pełni - Dorota Komasa

Poprzez Świadomą pracę z Ciałem, Umysłem i Duszą pomagam ludziom odkryć moc płynącą z cykliczności życia i zdarzeń.

Inne myśli

Mirosław Piróg

Z NURTEM ŻYCIA

Płyń, płyń z nurtem płyń - życie to tylko sen

%d blogerów lubi to: